ارزیابی تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر رفتار مقاومتی خاک لای با استفاده از آزمایش CBR

نویسندگانمحمد یاسر موسی زاده - حمید رضا صبا - مسعود مکارچیان
همایشیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
محل برگزاری همایششیراز - دانشگاه شیراز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه بوعلی سینا
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه استفاده از مواد زیست محیطی در تثبیت خاکها با توجه به اقتصادی بودن طرح و همچنین موضوع توسعه پایدار نسبت به افزودنیهای اولیه و سنتی رایج شده است. در این تحقیق با هدف بررسی رفتار مقاومتی، از آهک و سرباره GGBS برای تثبیت خاک لای از آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده، در درصد رطوبت بهینه استفاده شده است. نتایج نشان داد، سرباره و آهک برای تثبیت خاک، سبب افزایش مقاومت برشی خاک میشود. میزان افزایش مقاومت در نمونه های تثبیت شده با سرباره و آهک به تنهایی، در مقایسه با نمونه تثبیت شده با ترکیب آهک و سرباره اندک بود.

 

 

کلید واژه ها: لای، سرباره کوره ذوب آهن، آهک، آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده، تثبیت خاک.