مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر مشخصات بتن و تنش وارد بر آن بر میزان خزش

نویسندگانعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صبا
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
شماره سریال۱۲
شماره مجلد۲۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهار و تابستان ۱۳۸۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: بتن - خزش - جمع شدگی - مدول الاستیسیته - مقاومت فشاری بتن - نسبت آب به سیمان - اثر زمان بر بتن