تخمین نشست سطحی در دیوار دخت به پشت شده با استفاده از تحلیل اجزاء محدود و شبکه عصبی

نویسندگانعبداله تبرئی- عبدالغفار قربانی پور - حمید رضا صبا
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی ( علوم تحقیقات تهران) دانشگاه آزاد اراک - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
شماره سریال۱۶
شماره مجلد۳۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: دیوار دوخت به پشت شده - تحلیل اجزاء محدود - طول مهارها - پارامترهای خاک - شبکه عصبی-