بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی ( مطالعه موردی پروژه نرگس)

نویسندگانایمان مردانی - حمید رضا صبا
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۱۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۵ تیر ۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: آنالیز دینامیکی - تحلیل استاتیکی و دینامیکی -نرگس 2 - Flac 3D تشدید -