کاهش نفوذپذیری خاکها ( ی ساحلی) با استفاده از بنتونیت

نویسندگانعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صبا
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۶
شماره سریال۱۵
شماره مجلد۳۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپائیز ۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: بنتونیت - نفوذپذیری - تثبیت - تثبیت سواحل - خاک - ماسه ساحلی