مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاک

نویسندگانعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صبا
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
شماره صفحات۱۰
شماره سریال۱۳
شماره مجلد۲۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپائیز ۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: سرعت موج برشی -آزمایش نفوذ استاندارد - آزمایش لرزه نگاری انکساری - آزمایش درون چاهی - ظرفیت باربری