تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگان

نویسندگانحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانی
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران -دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شماره صفحات۱۰
شماره سریال۱۴
شماره مجلد۳۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: الگوریتم بهینه یابی مورچگان - پایداری شیروانی - روش بیشاب - ضریب اطمینان