مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه

نویسندگانحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جم
نشریهمهندسی عمران امیرکبیر
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه آزاد اراک - دانشگاه آزاد اسلامی همدان
شماره صفحات۱۰
شماره سریال۵۰
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهمن و اسفند ۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

به دست آوردن پارامترهای رفتاری خاک همواره از دغدغه های اولیه در علم مکانیک خاکبوده است. این پارامترها اغلب در آزمایشگاه یا به صورت تست صحرایی  به دست میآیند. این آزمایشات معمولا نیاز به تجهیزات خاص ، زمان و دقت عمل زیاد دارند که این موارد را می توان به عنوان محدودیت به حساب آورد. هدف از ارائه این مقاله معرفی روشی برای اندازه گیری تراکم خاک های دانه ای  (مخلوط،) متشکل از ماسه % 80 4و رس ،% 20 5بدون انجام آزمایشات مفصل صحرایی و آزمایشگاهی می باشد. در این مقاله چکشی مشابه چکش اشمیت معرفی می شود که توسط آن می توان رفتار تراکمی خاک را با یک ضربه محاسبه کرد، این چکش ابداعی به اسم چکش ضربه RHنامیده می شود. از طرفی نتایج حاصل از چکش ضربه با نتایج تست فراصوت نیز مقایسه می شود. در این پژوهش از امواج فشاری یا اولیهاستفاده شده است زیرا امواج فشاری نسبت به امواج برشی یا ثانویه 8دارای سرعت بیشتری بوده و از نظر سهولت در انتشار و بازگشت امواج نسبت به امواج برشی دارای برتری میباشد .ابتدا با استفاده از آزمایش تراکم اصلاح شده پروکتور که در استاندارد آشتو  معرفی شده است مدل سازی مصالح انجام گرفته و در ادامه مصالح با محدوده دانه بندیمشخص و بر اساس پارامترهای کیفی نظیر درصد تراکم و درصد رطوبت های طبیعی و بهینه در معرض امواج فشاری دستگاه فراصوت بصورت مستقیم قرار گرفته اند  و همزمان توسط دستگاه چکش ضربه تراکم سنجی می شوند  . براساس نتایج حاصل از سرعت و زمان عبور امواج و تست ضربه در جهات افقی و قائم در پروسه افزایش تراکم با فراوانی بیش از سی بارتکرار، بدون هرگونه آزمایش صحرائی - آزمایشگاهی و با کاهش خطاهای انسانی و دستگاهی وامکان انجام آزمایشات با فراوانی بیشتر در زمان کوتاهتر،با استفاده از نمودارهای کالیبره و روابط همبستگی و براساس نمونه فولادی مبنا، درصد تراکم خاک بدست خواهند آمد.

 

tags: امواج فراصوتی؛ دستگاه چکش ضربه؛ میزان تراکم؛ اعداد افقی و قائم چکش ضربه