تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیک

نویسندگانحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زاده
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه آزاداسلامی اراک
شماره صفحات۱۰
شماره سریال۱۲
شماره مجلد۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز و زمستان ۱۳۸۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: دیوار حائل - الگوریتم ژنتیک - بار - بهینه سازی - تئوری مونونوبه _اکابه