مطالعه پارامتریک بررسی اندرکنش سنگ و تونل در تونل شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما