بررسی تاثیر سربار دینامیکی در عملکرد سیستم میخکوبی در انواع خاکها

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: جلسه دفاع برگزار نشد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

متاسفانه دانشجو پایان نامه را به انتها نرسانید و علیرغم تمدید چند باره ، پایان نامه را آماده ننمود و دانشگاه اجبارا طبق مقررات نامبرده را اخراج کرد