تحلیل دینامیکی تونل های شهری ( مترو) با منظور نمودن اثر اندرکنش خاک و تونل در انواع خاکها

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما