مطالعه مقایسه ای رفتار رادیه – شمع ( PRF) و گروه شمع تحت بار جانبی دینامیکی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

چکیده:

این پایان نامه دو استاد راهنما داشته است

1- استاد راهنما اول = دکتر حمید رضا صبا

2- استاد راهنما دوم = دکتر عبدالعظیم شاه کرمی