آنالیز دینامیکی سد با مصالح سیمانی( DMD) (مطالعه موردی شد شن و ماسه سیمانته آبپا)

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: جلسه دفاع برگزار نشد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

این پایان نامه دو استاد راهنما داشته است

1- استاد راهنما اول = دکتر حمید رضا صبا

2- استاد راهنمادوم = دکتر علی نورزاد