بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی مخلوط ماسه تثبیت شده با تثبیت کننده متعارف و مسلح شده با خرده لاستیک

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما