تجزیه و تحلیل عددی رفتار دیواره دیافراگمی در گودبرداری عمیق با نرم افزار تفاضل محدود Flac

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما