بررسی پارامترهای خاکهای رسی واگرا تثبیت شده با آهک و تسلیح شده با الیاف مصنوعی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما