ارزیابی تاثیر مشترک نانورس و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه رس دار

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما