بررسی آزمایشگاهی افزودن سرباره های دگرگون شده جهت مقاوم سازی خاکهای رسی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

این پایان نامه دو استاد راهنما داشته است

1- استاد راهنما اول =دکتر حمید رضا صبا

2- استاد راهنما دوم = دکتر مسعود مکارچیان