بررسی تاثیر همزمان پودر شیشه و آهک بر روی بهسازی خاک متورم شونده

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما