مطالعه پارامتریک و بررسی عملکرد انواع پی ها در خاک های روانگرا

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما