تاثیر زلزله بر عملکرد پرده آب بند انعطاف پذیر بتنی در سدهای خاکی ( مطالعه پارامتریک)

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما