برسی اثر مواد بر راندمان چاه های جذبی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

این  پایان نامه دارای دو استاد راهنما بوده است

1- استاد راهنما اول = حمید رضا صبا

2- استاد راهنما دوم = آقای دکتر محمد رضا برومند