مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Controller Design for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems with Nonlinear Consequent Part via Sampled-Data MeasurementsA. Kazemy, H. Moodi, B. L. Zhang, X. M. ZhangThe 27th IEEE International Symposium on Industrial Electronics2018
۲Complex Network Synchronization Analysis with Neural Network Nodes and Time-DelaysA. KazemyThe 24th Iranian Conference on Electrical Engineering2016
۳Complex Dynamic Network Synchronization with State and Coupling Time-DelaysA. Kazemyon The Second Iranian International Conference on Systems Biology2015
۴Synchronization for Complex Dynamic Networks with State and Coupling Time-DelaysA. Kazemyon International Power System Conference2015
۵ارائه فیلتر ردیابی الفا-بتا-گاما-اتا برای مدل حرکتی جرکیسید امین حسینی, علی کاظمی و محمد فرخیششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1385
۶پایدارسازی تصویر در پریسکوپ زیردریایی در مقابله با اثر امواج دریاعلی کاظمی و محمد فرخیششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1385
۷Robust Absolute Stability Criteria for Uncertain Lur’e Systems with Multiple Time-delaysA. Kazemy and M. FarrokhiInternational Conference of Control, Instrumentation, and Automation2010
۸Delay-Independent Robust Absolute Stability Criteria of Uncertain Lur’e Systems with Multiple Time-delaysA. Kazemy and M. Farrokhi18th Iranian Conference on Electrical Engineering2010
۹Modeling and Hybrid Intelligent Control of Submarine PeriscopeA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi7th Iranian Aerospace Society Conference2008
۱۰Steady-State Error Reduction with Fuzzy Gain Scheduling IntegratorA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi4th IEEE Gulf International Convention and Exhibition Centre2007
۱۱Target-Based Line-Of-Sight¬ Stabilization¬ in PeriscopesA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi15th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation2007
۱۲On-Line Intelligent Control of Submarine PeriscopesA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. FarrokhiIEEE International Symposium on Industrial Electronics2007
۱۳Second Order Diagonal Recurrent Neural NetworkA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. FarrokhiIEEE International Symposium on Industrial Electronics2007
۱۴Line-Of-Sight Stabilization in Submarine Periscope Against Sea Surface MovementsA. Kazemy and M. Farrokhi15th Iranian Conference on Electrical Engineering2007
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.