طرح های پژوهشی

1) علی کاظمی، سنکرون سازی شبکه های دینامیکی پیچیده به همراه تاخیر در کانال ارتباطی، دانشگاه تفرش، 1396

2) علی کاظمی، کنترل مقاوم بهینه سازه های دریایی در حضور عدم قطعیت ساختاریافته، دانشگاه تفرش، 1395