برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30-15:00 و یکشنبه 13:30-15:00
منابع

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

فایل پیوست اول Modern Control Engineering (4E).pdf
عنوان کنترل سامانه های مکاترونیکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10:45-12:15 و دوشنبه 13:30-15:00 کلاس 209-3
عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30-18:00 اتاق 151-1 و دوشنبه 9:15-10:45 اتاق 152-1
طرح درس

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان کنترل چند متغیره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30-15:00 اتاق 151-1 و دوشنبه 13:30-15:00 اتاق 151-1
منابع

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان تئوری تخمین
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 15:00-16:30 اتاق 151-1 و دوشنبه 15:00-16:30 اتاق 204-3
منابع

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
طرح درس

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان سیستم های ترکیبی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
طرح درس

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45 الی 12:15 و یکشنبه 7:45 الی 9:15
طرح درس

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان کنترل چند متغیره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 13:30 الی 15:00 و یکشنبه 13:30 الی 15:00
طرح درس

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان تئوری تخمین
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 الی 18:00 و سه شنبه 9:15 الی 10:45
طرح درس

برای مشاهده طرح درس و نحوه ارزیابی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود

عنوان سیگنالها و سیستمها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10-12 و یکشنبه 8-9
مکان برگزاری 2-200
منابع

کتاب سیگنال ها و سیستم ها نوشته اپنهایم

عنوان سیستمهای کنترل خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-17 و یکشنبه 9-10
مکان برگزاری 2-200
منابع

سیستم های کنترل خطی نوشته اگاتا

عنوان سیستمهای کنترل چند متغیره
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10-12 و دوشنبه 16-17
مکان برگزاری سمعی و بصری کنترل
عنوان دینامیک سیستم ها
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه 16-17 و دوشنبه 13-15
مکان برگزاری 3-253