مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱طراحی کنترل کننده ثانویه پایه ریزی شده بر روی کنترل اشتراکی توزیع شده منابع تولید پراکنده (DGها) با رویکرد سیستم های چندعامله با درنظرگرفتن حملات سایبری DoSع. میرزابیگی، ع. کاظمی، م. رمضانی، س. م. عظیمیفصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران2023
۲Distributed Robust Cooperative Hierarchical Control for Island Microgrids under Hijacking Attacks Based on Multiagent SystemsA. Mirzabeigi, A. Kazemy, M. Ramezani, S. M. AzimiInternational Transactions on Electrical Energy Systems2023
۳Event-triggered H-infinity stabilization of networked cascade control systems under periodic DoS attack: A switching approachM. Fallahnejad, A. Kazemy, M. ShafieeInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems2023
۴Event-Triggered Output Feedback Synchronization of Master-Slave Neural Networks Under Deception AttacksA. Kazemy, J. Lam, and X. M. ZhangIEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems2022
۵Sampled-data based extended dissipative synchronization of stochastic complex dynamical networksR. Saravanakumar,Y. Cao, A. Kazemy, andQ. ZhuDiscrete and Continuous Dynamical Systems - Series S2022
۶Robust reliable H-infinity control for offshore steel jacket platforms via memory sampled-data strategyR. Saravanakumar, A. Kazemy, and Y. CaoMathematical Methods in the Applied Sciences2022
۷Multi-loop networked control system design subject to interchange attackA. Kazemy, J. Liu, J. LamAsian Journal of Control2022
۸Master-Slave Synchronization of Neural Networks Subject to Mixed-Type Communication AttacksA. Kazemy, R. Saravanakumar, and J. LamInformation Sciences2021
۹Event-triggered load frequency control of Markovian jump interconnected power systems under denial-of-service attacksA. Kazemy and M. HajatipourInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems2021
۱۰کنترل وقوع-تحریک مقاوم سیستم تعلیق فعال خودرو با درنظر گرفتن عدم قطعیت و قید های فیزیکیسید عرفان رضوی زاده، علی کاظمینشریه مهندسی مکانیک ایران1399
۱۱آنالیز همگام سازی شبکه های دینامیکی پیچیده با کوپلینگ ترکیبی و کاربرد آن در مدار چوآعلی کاظمیمجله کنترل1399
۱۲Synchronization of complex dynamical networks with dynamical behavior linksA. Kazemy and Kh. ShojaeiAsian Journal of Control2020
۱۳Exponential Synchronization of Markovian Jump Complex Dynamical Networks with Uncertain Transition Rates and Mode-Dependent Coupling DelayN. Akbari, A. Sadr, ali A. KazemyCircuits, Systems, and Signal Processing2020
۱۴Robust exponential synchronization of a Markovian jump complex dynamical network with piecewise homogeneous Markovian parametersN. Akbari, A. Sadr, and A. KazemyIMA Journal of Mathematical Control and Information2020
۱۵Adaptive event-triggered mechanism for networked control systems under deception attacks with uncertain occurring probabilityA. Kazemy, J. Lam, and Z. ChangInternational Journal of Systems Science2020
۱۶An Observer-Based Neural Adaptive PID2 Controller for Robot Manipulators Including Motor Dynamics with a Prescribed PerformanceKh. Shojaei, A. Kazemy, A. ChatraeiIEEE/ASME Transactions on Mechatronics2020
۱۷"Adaptive Neural Feedback Linearizing Control of Type (m,s) Mobile Manipulators With a Guaranteed Prescribed Performance"Kh. Shojaei and A. KazemyRobotica2019
۱۸Adaptive synchronization of complex dynamical networks in presence of coupling connections with dynamical behaviorA. Kazemy and Kh. ShojaeiJournal of Computational and Nonlinear Dynamics2019
۱۹Dynamic output feedback H∞ design in finite-frequency domain for constrained linear systemsA. Kazemy, E. Gyurkovics, and T. TakacsISA Transactions2019
۲۰Finite-frequency H∞ control design for T-S fuzzy systems with state/input delay and physical constraintsA. Kazemy and H. MoodiEngineering Applications of Artificial Intelligence2019
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.