افتخارات

1) کسب مقام پژوهشگر برتر استان مرکزی در حوزه فنی و مهندسی، 1398

2) کسب مقام پژوهشگر برتر سه سالانه (دوره سه ساله) حوزه مهندسی در دانشگاه تفرش، 1397

3) کسب مقام پژوهشگر برتر سالانه (یک ساله) حوزه مهندسی در دانشگاه تفرش، 1397

4) کسب مقام پژوهشگر برگزیده حوزه مهندسی در دانشگاه تفرش، 1396

5) کسب مقام پژوهشگر برگزیده حوزه مهندسی در دانشگاه تفرش، 1395