آنالیز اولیه شبکه های ماهواره ای بر اساس موقعیت ایستگاه های مشاهداتی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور