طرح های پژوهشی

 

1- امکان سنجی تلفیق داده های گرانی زمینی و ماهواره ای با قدرت تفکیک های مکانی مختلف در مدلسازی محلی میدان ثقل (1395). مجری طرح: روح اله کریمی، کارفرما: سازمان نقشه برداری کشور

 

2- دیتوم ارتفاعی ایران (1396). مجری طرح: روح اله کریمی، کارفرما: سازمان نقشه برداری کشور

 

3- امکان سنجی استفاده از مشاهدات برداری شتاب ثقل حاصل از مدلهای ژئوپتانسیلی جهانی در تعیین ژئویید (1397). مجری طرح: روح اله کریمی، کارفرما: دانشگاه تفرش

 

4- بررسی الزامات شبکه های جابجایی سنجی ژئودتیک و تدوین دستورالعمل آن (1401). مجری طرح: روح اله کریمی، کارفرما: سازمان نقشه برداری کشور