مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفیفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1397
۲ارزیابی خطای محاسبه توابع لژاندر در درجات بالامهدی مسیب زاده، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1397
۳محاسبه اثر تخلیه آبهای زیرزمینی بر روی ایستگاه های ثقل سنجی تهرانصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری1396
۴محاسبه اثر فرونشست زمین بر ایستگاه های ثقل سنجی تهران با استفاده از مشاهدات GPSصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری1396
۵امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی (مطالعه موردی: استان تهران)صادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری1396
۶بررسی تأثیر فیلترینگ مکانی بر نویز سری های زمانی GPSگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1395
۷لزوم تکمیل شبکه چند منظوره ایران برای تعیین مدل محلی ژئویید با دقت بالاامیر عبادی، روح اله کریمیبیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1395
۸مدلسازی سری های زمانی مختصات GPS و استخراج باقیمانده هاگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
۹مدلسازی، بررسی مدل احتمال و پیش بینی سری زمانی موقعیت سه ایستگاه آذربایجانگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و دومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1394
۱۰مطالعه توابع توزیع سریهای زمانی موقعیت ایستگاههای دائمی GPS از طریق روشهای BIC، AIC و AICcعباس شهبازی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیهمایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
۱۱بررسی عملکرد فیلترینگ مکانی بر مدلسازی مولفه های سری های زمانی GPSگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیکنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1394
۱۲استفاده از داده‌های لیدار در مدل‌ سازی سه‌ بعدی ساختمان‌های شهریحامد امینی، پرهام پهلوانی، روح اله کریمیبیست و یکمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1393
۱۳ارائه روشی نوین در مدل سازی میدان جاذبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، نوشین مهرنگاربیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1392
۱۴اصلاح کرنل انتگرالگیری در وارونه سازی داده های گرانیعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادیبیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1392
۱۵تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی هوائی با استفاده از داده های GPS/IMUحامد احمدی مسینه، سعید صادقیان، اصغر میلان لک، روح اله کریمیدومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و سنجش از دور1392
۱۶ژئودزی ماهعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینقش دانشمندان اسلامی- ایرانی در کشف رازهای کره ماه1391
۱۷یکسان سازی ارتفاعی و مدیریت بحران طغیان رودخانه های مرزیعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، مارکو پوتاننچهارمین همایش مقابله با سوانح طبیعی1388
۱۸Detecting and Numerating Vehicles from CCTV Traffic Camera Movies Using a Support Vector MachineAmini H, Pahlavani P, Karimi RThe 13th international Conference on Traffic and Transportation Engineering2014
۱۹Road detection in the purpose of traffic micro simulation based on support vector machinesTalebi S, Pahlavani P, Karimi RThe 13th international Conference on Traffic and Transportation Engineering2014
۲۰3D Reconstruction of Buldings with gabled and hipped structures using Lidar dataAmini H, Pahlavani P, Karimi RThe 1st ISPRS International Conference on Geospatial Information Reseach2014
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.