مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بهبود پیش بینی در آنالیز بلندمدت سری های زمانی ارتفاع سنجی ماهواره ایآسیه هاشمی فراز، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)1400
۲امکان سنجی تلفیق مدلهای ژئوپتانسیلی جهانی برای تولید مدلهای بهبود یافتهمهدی مسیب زاده، روح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلانبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)1400
۳بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفیفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1397
۴ارزیابی خطای محاسبه توابع لژاندر در درجات بالامهدی مسیب زاده، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1397
۵محاسبه اثر تخلیه آبهای زیرزمینی بر روی ایستگاه های ثقل سنجی تهرانصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری1396
۶محاسبه اثر فرونشست زمین بر ایستگاه های ثقل سنجی تهران با استفاده از مشاهدات GPSصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری1396
۷امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی (مطالعه موردی: استان تهران)صادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهری1396
۸بررسی تأثیر فیلترینگ مکانی بر نویز سری های زمانی GPSگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1395
۹لزوم تکمیل شبکه چند منظوره ایران برای تعیین مدل محلی ژئویید با دقت بالاامیر عبادی، روح اله کریمیبیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1395
۱۰مدلسازی سری های زمانی مختصات GPS و استخراج باقیمانده هاگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
۱۱مدلسازی، بررسی مدل احتمال و پیش بینی سری زمانی موقعیت سه ایستگاه آذربایجانگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیبیست و دومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1394
۱۲مطالعه توابع توزیع سریهای زمانی موقعیت ایستگاههای دائمی GPS از طریق روشهای BIC، AIC و AICcعباس شهبازی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیهمایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1394
۱۳بررسی عملکرد فیلترینگ مکانی بر مدلسازی مولفه های سری های زمانی GPSگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمیکنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1394
۱۴استفاده از داده‌های لیدار در مدل‌ سازی سه‌ بعدی ساختمان‌های شهریحامد امینی، پرهام پهلوانی، روح اله کریمیبیست و یکمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1393
۱۵ارائه روشی نوین در مدل سازی میدان جاذبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، نوشین مهرنگاربیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1392
۱۶اصلاح کرنل انتگرالگیری در وارونه سازی داده های گرانیعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادیبیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک1392
۱۷تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی هوائی با استفاده از داده های GPS/IMUحامد احمدی مسینه، سعید صادقیان، اصغر میلان لک، روح اله کریمیدومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و سنجش از دور1392
۱۸ژئودزی ماهعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینقش دانشمندان اسلامی- ایرانی در کشف رازهای کره ماه1391
۱۹یکسان سازی ارتفاعی و مدیریت بحران طغیان رودخانه های مرزیعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، مارکو پوتاننچهارمین همایش مقابله با سوانح طبیعی1388
۲۰Detecting and Numerating Vehicles from CCTV Traffic Camera Movies Using a Support Vector MachineAmini H, Pahlavani P, Karimi RThe 13th international Conference on Traffic and Transportation Engineering2014
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.