مطالب مورد علاقه

1) ژئودزی فیزیکی: مسائل مقدار مرزی ژئودتیکی، مدلسازی میدان ثقل، سیستمهای رفرانس

2) ژئودزی دریائی: مدلسازی توپوگرافی سطح دریا، مدلسازی سطح متوسط دریا

3) ژئودزی سیاره ­ای

4) ژئودزی هندسی: آنالیز تغییر شکل و جابجایی

5) بهینه سازی و تئوری برآورد