برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان هندسه دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه: 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری کلاس 203-3
فایل پیوست اول DifferentialGeometry_1402_1403_1.pdf
عنوان نقشه برداری ژئودتیک و عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه: 10:45 تا 12:30 و سه شنبه: 13:15 تا 15:00
مکان برگزاری کلاسهای 309-3 و 307-3
فایل پیوست اول Geodetic_1402_1403_1.pdf
عنوان میکروژئودزی و نقشه برداری صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه: 13:15 تا 15:00
مکان برگزاری کلاس 309-3
فایل پیوست اول Microgeodesy_1402_1403_1.pdf
عنوان آنالیز تابعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه: 13:30 تا 15:00 و سه شنبه: 10:45 تا 12:15
مکان برگزاری کلاسهای 309-3 و 308-3
فایل پیوست اول FunctionalAnalysis_1402_1403_1.pdf
عنوان نقشه برداری ژئودتیک و عملیات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه: 10:45 تا 12:30 و دوشنبه: 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری کلاس 207-3
منابع

1- جزوه کلاسی درس تئوری برآورد (کریمی)

2- جزوه کلاسی درس نقشه ­برداری ژئودتیک و عملیات (کریمی)

3) M.A.R. Cooper (1987) Control Surveys in Civil Engineering.

4) S. Kuang (1996) Geodetic Network Analysis and Optimal Design.

5) Erik W. Grafarend, Fernando Sanso (1985) Optimization and Desing of Geodetic Networks.

فایل پیوست اول Geodetic_1401_1402_1.pdf
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه: 15:00 تا 16:30 و سه شنبه: 9:15 تا 10:45
مکان برگزاری کلاس 205-3
منابع

1- جزوه کلاسی درس جبر خطی (کریمی)

2) Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson (2004) Schaum's Outline of Linear Algebra.

3) Roger A. Horn, Charles R. Johnson (2012) Matrix Analysis: 2nd edition.

4) Erwin Kreszig (1989) Introductory Functional Analysis with Applications: 1st edition.

فایل پیوست اول LinearAlgebra_1401_1402_1.pdf
عنوان هندسه دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه: 16:30 تا 18:15
مکان برگزاری کلاس 210-3
منابع

1- جزوه کلاسی درس هندسه دیفرانسیل (کریمی)

2) Martin M. Lipschutz (1969) Schaum's outline of theory and problems of differential geometry.

3) Abraham Goetz (1970) Introduction to differential geometry.

فایل پیوست اول DifferentialGeometry_1401_1402_1.pdf
عنوان میکروژئودزی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-8
مکان برگزاری 2-207
منابع

1) M.A.R. Cooper (1987) Control Surveys in Civil Engineering.

2) S. Kuang (1996) Geodetic Network Analysis and Optimal Design.

3) Erik W. Grafarend, Fernando Sanso (1985) Optimization and Desing of Geodetic Networks.

فایل پیوست اول سرفصل مصوب درس میکروژئودزی.pdf
عنوان نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-10 , یکشنبه 15:30-13:30
مکان برگزاری 2-450
منابع

1) M.A.R. Cooper (1987) Control Surveys in Civil Engineering.

2) S. Kuang (1996) Geodetic Network Analysis and Optimal Design.

3) Erik W. Grafarend, Fernando Sanso (1985) Optimization and Desing of Geodetic Networks.

فایل پیوست اول سرفصل مصوب درس نقشه برداری ژئودتیک.pdf
عنوان هندسه دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 17:30-15:30
مکان برگزاری 2-451
منابع

1) Martin M. Lipschutz (1969) Schaum's outline of theory and problems of differential geometry.

2) Abraham Goetz (1970) Introduction to differential geometry.

فایل پیوست اول سرفصل مصوب درس هندسه دیفرانسیل.pdf
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:30-13:30 , یکشنبه 14:30-15:30
مکان برگزاری 2-450
منابع

1) Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson (2004) Schaum's Outline of Linear Algebra.

2) Roger A. Horn, Charles R. Johnson (2012) Matrix Analysis: 2nd edition.

3) Erwin Kreszig (1989) Introductory Functional Analysis with Applications: 1st edition.

فایل پیوست اول سرفصل مصوب درس جبر خطی.pdf