برآورد یک مدل جزر و مدی بر پایه ی اطلاعات ماهواره ای و زمینی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور