محاسبه یک مدل ژئوپتانسیلی جدید بر مبنای داده های ماهواره ای ارتفاع سنجی و جاذبه ای

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما