مقایسه روشهای مختلف تعیین سطح هم پتانسیل مرجع سیاره ونوس

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تفت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما