بهبود مدلهای جهانی ژئوپتانسیلی با استفاده از مدلهای توپوگرافی با قدرت تفکیک بالا

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما