ارزیابی عملکرد الگوریتم تناظریابی شی مبنای SIFT در تصاویر حاوی خطای کشیدگی تصویر و مقایسه آن با روش تناظر یابی ناحیه مبنا

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما