طبقه بندی عوارض شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدلهای نروفازی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما