شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمانهای شهری با استفاده از تصاویر هوایی و رقومی و داده های لیدار

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما