مطالعه و پیش بینی تغییرات تراز آب دریای خزر و خطوط ساحلی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما