ارزیابی شاخص های کنترل کیفیت ایستگاه ها و گیرنده های GNSS

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور