امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی و ترازیابی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور