بهبود سرعت همگرایی در تعیین موقعیت نقطه ای دقیق آنی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما