یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه ۱۰۸۰

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما