مدل سازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیک

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور