استخراج عوارض تیر چراغ برق در حاشیه راه ها با استفاده از داده های لیزر اسکنر موبایل

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما