مدلسازی فرونشست تهران به کمک مشاهدات InSAR و ثقلی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما