بهبود دقت شناسایی هدف در تصاویر ابرطیفی به کمک روش تخمین مولفه های وریانس به صورت محلی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما