ارائه روشی به منظور یافتن تصویر استریو بهینه در فرآیند تبدیل پروژه های فتوگرامتری پهباد

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما